Davvisámi-suoma sátnegirji
Pohjoissaame-suomi sanakirja

Davvi­sámi-suoma sátne­girj­jis leat sul­lii 52 800 ohcan­sáni ja valjis ovda­meark­kat eanas ohcan­sániid atnin­vugiin.

Dát sátne­girji lea viiddi­duv­von ver­šuv­dna Pekka Sammallahti sámi-suoma sátne­girj­jis mii ilm­mai 1989.

Pohjois­samme-suomi sana­kirjassa on haku­sanoja noin 52 800, ja useim­pien käyt­töä valais­taan esi­mer­kein.

Tämä sana­kirja on laajen­nettu versio Pekka Sammallahden vuonna 1989 ilmes­tyneestä saamelais-suomalaisesta sana­kirjasta.


Sátne­girji lea oppa­laš ja maid­dái deskrip­tiiva sátne­girji, muhto čujuha liikká muh­tun boa­rás­nuv­van dahje loatna­sániid buohta dálá giela sániide ja lea dainna lágiin muh­tin mud­dui maid­dái preskrip­tiiva sátne­girji. Ulbmi­lin lea lea­maš vál­dit gir­jái dak­kár sániid maid lohkki sihke boarrá­set ja ođđa­set teavst­taid loga­det­tiin deai­vida.

Sana­kirja on yleis­luon­toi­nen ja etu­päässä deskrip­tiivi­nen, mutta sisäl­tää joi­den­kin van­hentu­nei­den tai tar­peetto­mien laina­sano­jen koh­dalla viit­tauk­sia nykyi­seen kie­len­käyt­töön ja on siltä kan­nalta jon­kin ver­ran preskrip­tiivi­nen­kin. Tavoit­teena on ollut ottaa kir­jaan sel­laista sanas­toa, joita lukija tai kuu­lija koh­taa sekä van­hem­missa että uu­dem­missa teks­teissä.

Oktavuohta