Hvordan Kolasamene brukte vekstene som mat og medisin

Dette er en tema­bok om hvor­dan samene på Kola­halv­øya har høstet og frem­deles høster vekster som mat, medisin og annet.


Forfatter Svetlana Zaborščikova

Forfatter Svetlana Zaborščikova

Foto: Svetlana Zaborščikova

Til boka er det valgt 15 vekster som vokser på Kola­halv­øya. For­fatteren, Svetlana Zaborščikova, har inn­hentet opp­lys­ninger fra både munt­lige og skrift­lige kil­der. I boka har hun inter­vjuet fem eldre kvinner i Lovozero og Kirovsk. De har doku­ment­ert hvor­dan deres egne fami­lier brukte vekst­ene. For­fatteren har selv funnet opp­skrift­ene og har også hentet informa­sjon fra viten­skape­lig littera­tur.

Timiam sankes forsiktig

Timiam sankes forsiktig

Foto: Svetlana Zaborščikova

I boka for­telles det om hvor­dan samene brukte både bær, trær, blomster, mose og lav til ulike behov. Folk klarte seg på grunn­lag av tradi­sjon­ell kunn­skap. Før i tiden kunne man ikke kjøpe medi­siner. Folk hentet alt fra naturen! Derfor er boka et nyttig verk­tøy for både barn og voksne.

Boka passer for dem som leser nord- eller kildin­samisk, som inte­resse­rer seg for tradi­sjonell kunn­skap, og som er nys­gjerrige på å lære hvor­dan samer i Russ­land har brukt vekster.

Boka for­teller om en viktig del av den tradi­sjonelle kunn­skapen til samene på Kola­halv­øya.

Boka er på to språk: nord­samisk og kildin­samisk.

Kontakt