Realfagsord på samisk og norsk

Realfags­termer er en applika­sjon som inne­holder ord innen­for real­fag både på norsk og samisk. Dette er et hjelpe­middel som fremmer bruken av samisk som fag­språk både i under­vis­ningen og ellers. Også språk­arbeidere, tolker og de som holder på å lære seg samisk, har nytte av den.

Apple App Store
Google Play

Meny

Hjelpemiddel i undervisningen

Denne applika­sjonen gjør både under­vis­ningen, lær­ingen og fag­lige frem­før­inger enklere, og den er til hjelp for ungdom når de skal snakke om real­fag eller frem­føre noe enten på skolen eller ellers.

Lettvint, moderne hjelpemiddel

Real­fagene (matematikk, sann­synlig­hets­regning, statistikk, fysikk og kjemi) under­vises på samisk i samiske skoler og institu­sjoner.

Både lærere, elever og foreldre kan bruke hjelpe­middelet til å finne ord og begreper.

Det blir lettere for foreldrene å hjelpe barna med leksene fordi man bare kan søke opp ord i applika­sjonen som de har på telefonen eller nett­brettet!

Til sammen er det nesten 3000 søke­ord i begge varianter.

Realfagstermer-appen kan kjøpes på Apple Store hvis du har iOS, eller Google Play hvis du har Android.

Ovdamearka

Faglig innhold

Applika­sjonen er en samisk-norsk-samisk ord­liste for real­fag.

Den består av fire deler:

  1. Ord for matematikk, sannsynlighetsregning og statistikk fra samisk til norsk og norsk til samisk: rundt 1000 søkeord i begge varianter

  2. Fysikk- og kjemiord: 1700 søkeord i begge varianter

  3. Liste over elementer (grunnstoff): 110 søkeord i begge varianter

  4. Hjelpemidler: 96 søkeord i begge varianter

Søkefunksjonen fungerer slik at når man skriver de første bokstavene i et søkeord, så får man treff på alle mulige ord med de bokstavene. Brukeren kan da velge ordet som vedkommende leter etter, fra ordlista.

Bakgrunn

Idéen til denne applikasjonen hadde tidligere lærer ved Samisk videregående skole, Arne Nystad. Han bruker samisk daglig i sitt arbeid, enten i undervisningen eller andre gjøremål. Han så behovet for en applikasjon som er moderne og praktisk, og som er til nytte for både ungdom som jobber med det samiske språket, og lærere, språkarbeidere og andre som skriver og snakker samisk.

Kontakt