Helter og skurker i Sápmi

Romanen Suoládeapmi skild­rer en kamp mel­lom det gode og det onde på en måte en sjel­den ser i vok­sen­lit­tera­turen.


Ni år gamle Elsa blir vitne til at en mann dre­per rein­kal­ven hen­nes. Hun trues til still­het og blir smerte­fullt klar over at hen­nes opp­hav vek­ker et glød­ende hat.

Trus­selen mot Elsa for­and­rer henne for all­tid, og gjen­nom årene bærer hun med seg en del av et reins­dyr­øre som en kons­tant påminn­else. Fami­lien og slekt­ning­ene kjem­per for rett­fer­dig­het, men i det stille vokser en des­pera­sjon.

Suoládeapmi er en varm, men sam­tid­ig svi­ende skild­ring av en glemt del av Sverige hvor men­nes­ker blir satt mot hver­andre. Der reins­dyr blir jaget og bru­talt drept, uten at poli­tiet etter­fors­ker for­bryt­els­ene. Der spen­ninger mel­lom samer og andre beboere for­gifter genera­sjoner.

Augustpris-vinn­eren Ann-Helén Laestadius' første roman for voksne er basert på virke­lige hend­elser.

Forfatteren

Ann-Helén Laestadius (f. 1971) er en samisk for­fat­ter og journa­list, med røt­ter fra Nedre Soppero i Sverige. Hun vokste opp i Kiruna, men bor nå i Solna.

I 2016 ble Laestadius til­delt den pres­tisje­tunge Augustprisen for beste ung­doms- og barn­roman for Tio över ett, som hun også ble til­delt Norrlands lit­tera­tur­pris for året etter.

Suoládeapmi (sv: Stöld, no: Stjålet) er hen­nes ellevte bok og hen­nes første vok­sen­roman.

Ann-Helén Laestadius

Forfatter Ann-Helén Laestadius
Foto: Elisabeth Ohlson

Link

Kontakt