Sommerferie

15. juli–9. august

Ordrer effektures ikke.

Oversetting

Rask respons og kvalitetsoversettelse

Davvi Girji har i en år­rek­ke ut­ført over­sett­ings­tjen­es­ter for en stor kunde­gruppe. Vi på­tar oss over­sett­el­ser fra norsk til nord­samisk og mot­satt. Over­sett­el­se til og fra andre ma­jo­ri­tets­språk kan bli vur­dert.

Davvi Girji inne­har spe­siell kom­pe­tanse for over­sett­el­ser der det stil­les høye kunn­skaps­krav mht. kjenn­skap til fag­ter­mi­no­logi innen­for grunn­opp­lær­ing, ut­dan­nings­sek­tor, peda­go­gikk, lære­plan­er m.m.

Davvi Girji be­streb­er seg på rask lev­er­ing og i øns­ket for­mat etter kun­dens ønske. Kon­fi­den­siell be­hand­ling av doku­men­ter er en selv­føl­ge­lig­het og kan, om kun­den øns­ker det, ned­fel­les i egen av­ta­le.

Ønsker du et pristilbud?

Send gjerne en og vi vil kom­me raskt til­ba­ke til deg med et ufor­plikt­en­de til­bud.

Ved be­regn­ing av til­bud tar vi ut­gangs­punkt i flere fak­to­rer som om­fang, fag­felt, van­ske­lig­hets­grad, språk­kom­bi­na­sjoner, fil­for­mat og le­ve­ran­se­tid.

Vi gir ra­batt ved stør­re vo­lu­mer og til­byr også av­tal­er over leng­re tid.

Kontakt