Davvi Girji

Du gálvogore
Du gore lea guorus.

   

Home Neahttagávpi Fágagirjjit Med lov skal land øydast
Sami (Norway)


Med lov skal land øydast
Čájet stuorra govaVuorkkás: 50+

Boahtá!
Svein Lund
Gull, gråstein og grums

Med lov skal land øydast

2. bind

Eit kritisk blikk på mineralnæringa i fortid, notid og framtid

Bokserien Gull, gråstein og grums kjem her med andre bind. Rett før bind 1 gikk til prenting velsigna regjeringa sjødumping i Førdefjorden. Rett før bind 2 blei ferdig gjorde dei det same for Repparfjorden. Det fortel at mineralspørsmål vil bli sentralt i norsk politisk debatt framover. Det trengst informasjon om gruvedrifta og verknadane av denne.

Dette bindet tar for seg miljøverknadane av gruver med forskjellige driftsmetodar, gruva som arbeidsplass, lovverket for mineralutvinning og forvaltning og aktørar i forhold til mineralnæring i Noreg.

Boka er eit forsøk på å bidra til svar på desse spørsmåla:

  • Kva slags metodar har gjennom tidene vore brukt for leiting, utvinning og lagring av avgangsmineral, og kva verknad har dei forskjellige metodane hatt for påverknaden på natur og miljø?
  • I kva grad har mineralnæringa bidratt med arbeidsplassar og sysselsetting der det trengst, og korleis har gruva vore som arbeidsplass?
  • Kva lovverk styrer mineralutvinninga? Er det miljøet eller aksjeeigarane sine interesser som står mest sentralt i lovverket? Blir lovene følgt i praksis, og kva skjer om forskjellige lover kjem i motstrid til kvarandre?
  • Kven er sett til å forvalte mineralutvinning etter lovverket, på kommunalt, regionalt og sentralt nivå? Kva kvalifikasjonar og bakgrunn har dei og er det faglige eller politiske omsyn som er styrande når vilkåra blir sett? Kva er forholdet mellom mineralforvaltninga og anna offentlig forvaltninga som skal ivareta andre sektorar som kan komme i strid med mineralutvinning?
  • Korleis påverkar offentlige styresmakter mineralnæringa gjennom økonomiske vilkår? Kva skattar, avgifter og tilskotsordningar bidrar til å gjøre næringa lønsam – for bedriftene og for offentlig økonomi? Og blir skattlegging og økonomiske insentiv brukt til å gjøre utvinning og produksjon mindre miljøskadelig?
  • Kva forsking skjer i Noreg i forhold til mineral og mineralutvinning? Kva plass har miljøomsyn innafor forskinga?
  • Kva meiner forskjellige politiske parti, næringsorganisasjonar, fagorganisasjonar, samiske organisasjonar og miljøorganisasjonar om mineralspørsmål?Haddi: Kr. 250.00
Subcategory
ISBN 9788232900312
Pages 212
Released 2016-02-25
Language Norwegian
Target Group Academy/University (20+)Gullevaš buktagat


Digitála sátnegirji

533.davvi.no

Sajus web-portála

sajus-web

Arkiiva

Čállinmielas

skrive

Ammal don liikot čállit? Leago dus álo leamaš miella čállit girjji?

Loga eanet

Beroštat go girjjálašvuođas?

Nieida calla

Háliidat go árvvoštallat buktagiid maid mii leat buvttadan?

Loga eanet

Oktavuohta

Davvi Girji as
Postboks 13, Ivvar Ivvár geavli 36
N9735 Kárášjohka / Karasjok
NORWAY
Telefon: (+47) 78469500
E-mail: davvi@davvi.no
Bankgiro: 4901 10 22137
IBAN: NO8649011022137
SWIFT: SNOWNO22

Ođasreive

It sáhte dieđihit dása ovdal maŋŋá beassážiid, go dalle rahppojit ođđa neahttasiiddut.


Navigašuvdna


Ohcansátni
Kategoriija :
Subcategory :

Released :

Language :

Target Group :